partnership BRO partneriaeth

Keep in touch

Site/Gwefan - Cybertyleri

2017 © Copyright/Hawlfraint BRO Follow us on Twitter or email us Home | About | News | Contact | Cymraeg

Amdanon

Sefydlwyd y bartneriaeth BRO ar ddiwedd 2014 yn y gred y gall ein sgiliau a phrofiad o dros 60 mlynedd ar y cyd greu partneriaeth i ymgymryd â'r math o waith yr ydym am ei wneud ac i wneud gwahaniaeth go iawn yr ydym am ei wneud ar gyfer a gyda'n cleientiaid a phartneriaid.

BRO, acronym ar gyfer Blaengad (sy'n eiddo i David Llewellyn), Rice ac Owen, yw'r gair Gymraeg am ardal ddaearyddol, yn aml ardal bod pobl yn teimlo affinedd cryf ag ef; rydym yn credu bod hyn yn cipio yn berffaith ysbryd ein dull o weithio i helpu cymunedau i gysylltu'n well â'u hamgylchedd er budd pawb a phopeth. Er bod pob un o'r partneriaid craidd yn rhedeg eu busnes eu hunain, daw'r bartneriaeth at ei gilydd i ymgymryd â darnau mwy o waith sy'n cwrdd â dyheadau ac amcanion y partneriaid, yn cyfethol arbenigwyr eraill fel y bo'n briodol.

Partneriaid Craidd BRO

David Llewellyn

BSc (Hons) (Caerlyr)., PhD (Caerfaddon)
Ymarferydd Cofrestredig PRINCE2®

Gwyddonydd ymchwil drwy hyfforddiant a proffesiwn, newidodd David ei yrfa yn fwriadol i gymryd rhan mewn adfywio yn ei nghymoedd y de brodorol. Yn 2009, fe'i penodwyd cydlynydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd (VRP), yn cydlynu'r partneriaeth traws-sector a thraws-ffiniol, a rhan o'r tîm a darparodd yn llwyddiannus 39 o brosiectau seilwaith a 40 o ddigwyddiadau a phrosiectau dehongli yn ogystal â thri phrosiect ymbarél. Roedd e'r arweinydd prosiect Interreg IVB WECAN ar ran VRP, yn dyfeisio ac yn arwain nifer o fentrau allweddol. Hefyd yr oedd yn aelod o'r tîm marchnata Y Cymoedd, a'r goruchwyliwr masnachol ar gyfer ysgoloriaeth PhD KESS yn ymchwilio manteision iechyd 'Ymarfer Corff Gwyrdd'.


Mae gan David gyfoeth o brofiad mewn ymgysylltu â rhanddeiliaid ac ymchwil sy'n seiliedig ar y tirlun. Yn 2014, trwy Blaengad, ymgymerodd yr Astudiaeth Opsiynau Dyfodol am y Parc Rhanbarthol y Cymoedd ar gyfer Llywodraeth Cymru. Aelod Academaidd y Sefydliad Tirwedd, mae David hefyd yn gweithio'n rhan-amser fel Cydymaith Ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru yn ymchwilio trawsnewidiadau ynni mewn cymunedau ac fel Darlithydd yn yr Ysgol Iechyd a Biowyddorau Caerdydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.


Sgiliau allweddol ac arbenigedd yn cynnwys:

Sue Rice

BSc (Hons)., DipTP,

Ymarferydd Cofrestredig Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus


Cyn dod yn ymgynghorydd, gweithiodd Sue i Cyfoeth Naturiol Cymru lle, am wyth mlynedd, yr oedd hi'n Rheolwr Rhaglen ar gyfer y Llwybr Arfordir Cymru, a agorodd yn llwyddiannus ar amser yn 2012. Cipiodd y tîm Llwybr yr Arfordir 'Gwobr Tîm y Flwyddyn' a'r wobr am Gymru yn y Gwobrau 'Placemaking' 2014, ar ol iddyn ennill Cwpan Arian Jiwbilî RTPI yn 2013. Rhedodd hefyd y Rhaglen Ariannu Gwella Hawliau Tramwy Cynllun ar gyfer nifer o flynyddoedd ar ol iddi sefydlu yn gyntaf.Dechreuodd Sue ar ei gyrfa fel Swyddog Cynllunio ym Mro Morgannwg lle roedd ei cyfrifoldebau yn cynnwys ysgrifennu polisi a darparu chyngor cynllunio amgylcheddol mewn ffurf canllawiau cynllunio atodol.


Sgiliau allweddol ac arbenigedd yn cynnwys:


Rob Owen

BSc (Hons)., DipTP


Swyddog Treftadaeth Arfordirol gyntaf Ynys Môn oedd Rob cyn iddo ddyrchafu'n Brif Swyddog Arfordirol a Chefn Gwlad yn yr Adran Gynllunio, lle gweithiodd yn helaeth gydag aelodau, cymunedau, tirfeddianwyr, a busnesau.


Yna symudodd Rob i'r Cyngor Cefn Gwlad fel y Swyddog Polisi Twristiaeth Hamdden i ddechrau ac yna fel y Pennaeth Tirlun a Dehongli. Ar ôl secondiad i Ganolfan Ewropeaidd Cymru ym Mrwsel, dychwelodd Rob fel Pennaeth Mynediad, Hamdden, a Chyfathrebu ar gyfer Cyngor Cefn Gwlad, yn rheoli eu holl waith mynediad, gan gynnwys y Rhaglen Gwella Mynediad i'r Arfordir, Mynediad Agored a Llwybrau Cenedlaethol, yn ogystal â threfnu y Fforwm Mynediad Cenedlaethol. Ef hefyd oedd yr uwch ymgynghorydd y Cyngor Cefn Gwlad i Lywodraeth Cymru ar yr holl faterion mynediad.


Yn 2010, gadawodd Rob Cyngor Cefn Gwlad Cymru i ddod yn Rheolwr Datblygu Strategol Cadwch Gymru'n Daclus.

Sgiliau allweddol ac arbenigedd yn cynnwys:Cartref Amdanon Newyddion Cysylltwch English